Yhdistyksen säännöt

Benalmadenan Suomalaiset ry:n säännöt


1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Benalmadenan Suomalaiset ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa aurinkorannikon suomalaisia sopeutumaan Espanjaan ja sen kulttuuriin. Se toimii Benalmadenan alueella olevien harrasteryhmien yhdyssiteenä ja toiminnan koordinoijana.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Tukee harrasteryhmiä, jotka ovat itseohjautuvia ja jotka sopivat itse toimintatavoistaan ja valitsevat itse toimihenkilönsä.

Hoitaa harrasteryhmien taloutta yhdessä ryhmien kanssa.

Hoitaa tiedottamista niin, että jäsenet ovat selvillä harrastemahdollisuuksista, aikatauluista sekä hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista.

Asettaa edustajansa paikallisiin yhteistyöelimiin.

Edustaa yhdistystä ulkosuomalaisparlamentissa ja muissa olevissa tai tulevissa elimissä.

4. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys

Perii jäseniltään jäsenmaksua.

Voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Voi järjestää rahakeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä toimien  Espanjan lakien ja Suomen lain mukaisesti.

Voi ottaa lainaa yhdistyksen kokouksen etukäteen antaman valtuutuksen puitteissa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen hyödyn hankkiminen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua voiton tavoitteluksi.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen suomalainen tai espanjalainen puhdasmaineinen henkilö. Muu ulkomaalainen henkilö, joka täyttää yhdistyksen asettamat ehdot voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi hallituksen suostumuksella.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajikseen henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen puheenjohtajana.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua sekä varsinaisen jäsenen että ulkopuolisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi jokaisen suomalaisen tai espanjalaisen puhdasmaineisen henkilön.

Ainaisjäsenten ainaisjäsenmaksu määrätään siten, että ainaisjäsenille erikseen määrätty jäsenmaksu peritään joka viides vuosi.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun, hyväksymällä yhdistyksen säännöt ja hallituksen hyväksynnällä.

6. Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kulumassa olevalta vuodelta.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä.

Erottamisen tekee yhdistyksen kokous.

Ennen erottamispäätöstä on jäsenelle annettava tilaisuus esittää asiasta oma kantansa, ellei erottaminen perustu jäsenmaksun laiminlyöntiin.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jollei hän maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien.

7.  Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden, maksutavan ja -ajan yhdistyksen varsinainen syyskokous päättää.

Ainaisjäseniltä peritään ainaisjäsenmaksu.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja ainaisjäsenet ovat vapautetut vuosittaisesta jäsenmaksusta.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen toimitilan ilmoitustaululle sekä Bar Victorian ja harrastepaikkojen ilmoitustauluille.  Kutsu on lisäksi oltava nähtävillä jossakin aurinkorannikon suomenkielisessä lehdessä.

9. Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous maalis-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sellaiseen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Päätökset tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa vanhin saapuvilla oleva hallituksen jäsen.

Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Esitetään kokoukselle tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös tai tarkastuskertomus mahdollisesti antavat aihetta.

Muut kokouskutsussa  mainitut asiat.

Yhdistyksen SYYSKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa vanhin saapuvilla oleva hallituksen jäsen.

Valitaan yhdistykseen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen, ainaisjäsenmaksun  ja mahdollisen liittymismaksun suuruus ja maksuaika.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnan tarkastajaa ja heille varamiehet.

Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11.  Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen varsinaisista jäsenistä vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä varajäsenineen ovat vuosittain erovuoroisia puolet. Ensimmäisen kerran erovuoroiset arvotaan, sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.  Hallitus aloittaa toimintansa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.

12.  Hallituksen tehtävät ovat:

Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.

Huolehtia yhdistyksen toimitilasta ja kirjaston toiminnasta.

Huolehtia varojen hankinnasta, taloudenpidosta ja kirjanpidosta.

Edustaa yhdistystä ulkopuolisissa suhteissa.

Ottaa yhdistykselle tarvittavat toimihenkilöt kuten sihteerin, tiedottajan, taloudenhoitajan jne. ja määritellä näiden tehtävät.

Valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

Antaa kevätkokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös.

Johtaa ja koordinoida päivittäistä toimintaa huolehtimalla toimitilan käyttövuoroista, tiedotteiden ajankohdista, tiedotettavista asioista ja toiminnassa pidettävistä tauoista kuten joulu- ja kesätauot sekä huolehtia ja järjestää koko jäsenistölle suunnatuista toiminnoista kuten matkoista ja retkistä.

Huolehtia jäsenmaksujen keräämisestä.

Huolehtia jäsenluettelon pitämisestä.

13. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen muun jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä.

Yhdistyksen hallitus voi antaa toimihenkilölle yksin tai yhdessä toisen toimihenkilön kanssa oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.

14. Tilien päättäminen

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, hallituksen vuosikertomus sekä pöytäkirjat jätetään tilin- tai toiminnantarkastajien tarkastettavaksi yksi kuukausi ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kertomuksensa kahden viikon kuluessa siitä, kun tilit on jätetty tarkastettavaksi.

15. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Ehdotus käsitellään varsinaisessa kokouksessa. Sen hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista tarkoittava ehdotus on jätettävä yhdistyksen hallitukselle kolme kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Ehdotus käsitellään ensin varsinaisessa kokouksessa ja tämän jälkeen vähintään kahden kuukauden väliajan kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja sen hyväksymiseen vaaditaan kumpaisessakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävät varat käytetään Espanjassa yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

17. Muita määräyksiä

Yhdistyksen kokouksissa äänestetään avoimesti, kuitenkin äänestetään lipuilla, jos joku kokouksen äänioikeutetuista osanottajista kannatusta saaden sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa ja hallituksen kokouksessa tasan menneen vaalin ratkaisee arpa, mutta tasan menneessä avoimessa äänestyksessä voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.